سامانه چاپوپک

ایجاد هویت برند

هنگامی که دامنه شرکت های چند میلیون دلاری به وجود آمد، مفهوم برندسازی به وسیله افراد و شرکت های کوچک بر سر زبان آمد و به عنوان شیوه ای مطرح شده که آنها بتوانند خودشان را از دیگر رقبا مجزا سازند.   مدتی زمان و صبر لازم است تا بتوان یک برند کارآمد را توسعه داد، این شکیبایی هم […]